Mountfield HK 

úterý 21.8.2018 v 17:00Mountfield HK
Orli Znojmo

Orli Znojmo


Prodej vstupenek

Návštěvní řád ČPP Arény

1. Zakoupením vstupenky nebo permanentky návštěvník souhlasil s Návštěvním řádem ČPP Arény (dále jen „ZS“). Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem na ZS.

2. Každý návštěvník je povinen používat zařízení a vybavení prostor ZS tak, aby nedocházelo k poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.

3. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup, čistotu a pořádek.

4. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor arény a v případě neuposlechnutí bude vyveden.

5. Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat dění v ZS pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.

6. Při vstupu na ZS se provádí bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech se tyto prohlídky provádějí i uvnitř ZS. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu, případně vyvedení návštěvníka z prostor ZS.

7. Ve všech prostorách ZS platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Zákaz kouření je platný i pro veškeré formy elektronických cigaret.

8. Návštěvník ZS je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořádková služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů nebo pravidel uvedených v tomto návštěvním řádu ČPP Arény návštěvníka vyvést z prostor ZS bez náhrady.

9. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou, produkční plochu nebo do hlediště, a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně-společenských akcí, tak i mimo akce.

10. Je zakázáno fotografování a filmování v prostorách ZS za reklamními, politickými, novinářskými, komerčními nebo jinými obdobnými účely bez předchozího souhlasu provozovatele a udělení k tomu určené akreditace.

11. Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky a bez časového nebo prostorového omezení.

12. Návštěvník souhlasí s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v ZS.

13. Návštěvník souhlasí s tím, že veškeré formy záznamu (fotografie, videozáznam apod.) pořízené s jeho osobou, mohou být pořadatelem poskytnuty policii ČR.

14. Vstup do prostor ZS se zvířaty je zakázán.

15. Jsou zakázány jakékoli hanlivé, pohoršující, urážlivé, provokující, zesměšňující nebo ponižující posunky, gesta, pokřiky nebo jiné nesportovní chování vůči hráčům, funkcionářům, rozhodčím, členům realizačního týmu nebo jakýmkoli jiným osobám. Jsou rovněž zakázány jakékoli projevy hanobící některý národ, rasu nebo etnickou skupinu nebo jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, náboženské vyznání či sexuální orientaci.

16. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt ZS i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami.

17. Je povinností zjištěné závady na zařízení ZS, ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů, nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy, pořadateli, případně službě na vrátnici.

18. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník toto poranění nebo úraz nahlásit nejbližšímu pořadateli, který zajistí ošetření, popřípadě přivolání zdravotní pomoci u služby v ošetřovně První pomoci nebo z vrátnice.

19. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách ZS odevzdat na vrátnici nebo pořadatelské službě, která zajistí jejich úschovu a pozdější předání majiteli.

20. Návštěvník bere na vědomí, že se akcí na ZS účastní na své vlastní nebezpečí. Pořadatel není odpovědný za škodu způsobenou návštěvníkovi během kulturní nebo sportovní akce (např. zasažení pukem při hokejovém utkání).

21. Pro všechny návštěvníky platí přísný zákaz vstupu na ledovou plochu, do šaten hráčů, šaten rozhodčích, na hráčské lavice, na trestné lavice nebo do dalších prostor vyhrazených pro delegované osoby a zástupce řídícího orgánu, a to před, během i po skončení akce.

22. Po skončení utkání A-týmu mužů bude dětem a mládeži do 15 let na pokyn pořadatelské služby umožněn vstup k vnějšku hrazení ledové plochy a případně hráčskou lavici (střídačku) domácích k poděkování hráčům. Přístup bude umožněn od sektorů S a N, přičemž návštěvníkům není dovoleno lézt na hrazení ledové plochy a vstupovat na ledovou plochu. Při tomto pobytu v prostoru u ledové plochy jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům. Doprovázející osoby mají povinnost dohledu a nesou odpovědnost za jednání jimi doprovázené osoby v uvedeném prostoru. Pořadatelská služba je oprávněna kdykoli omezit nebo zrušit možnost přístupu k ledové ploše.

23. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel ZS odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.

24. Pořadatelská služba si vyhrazuje právo nevpustit do prostor ZS návštěvníka pod vlivem alkoholu, návykových a psychotropních látek, návštěvníka bez platné vstupenky i návštěvníka, který již v minulosti způsoboval svým chováním nepořádek a násilnosti na kulturních a sportovních akcích pořádaných pořadatelskou službou.

25. V případě nedodržení ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor ZS bez náhrady. Návštěvníkovi nebude zároveň umožněn vstup na všechny další akce pořádané organizátorem v rámci území města Hradec Králové.

26. V případě, že bude klubu uložen ze strany ČSLH trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků, ať již na celém stadionu, nebo v jeho určité části, anebo v případě uložení trestu uzavření stadionu pro utkání TELH, bude návštěvník, na jehož místo se zákaz vztahuje, požádán o opuštění daného místa a sektoru. Návštěvník má následně možnost využít volných sedadel v hale a v případě vyprodané haly bude požádán o opuštění stadionu. Nárok na vrácení zaplacené vstupenky nebo poměrné části permanentky nevzniká.

27. V celém areálu ZS platí zákaz maskování obličeje.

28. Na ZS není dovoleno vnášet:

 • jakýkoliv alkohol
 • lahve a nádoby všeho druhu (skleněné, PET lahve, plechovky, dózy apod.)
 • natlakované předměty
 • nenošené oděvy
 • politické a reklamní materiály (do prostor ZS je možno vnášet tyto materiály pouze po předchozím souhlasu provozovatele)
 • sklo či skleněné předměty
 • drogy a jiné toxické a omamné látky
 • nadměrná zavazadla
 • zbraně všeho druhu
 • nůžky
 • jakékoliv druhy záznamových zařízení a to datových, obrazových i zvukových, s výjimkou mobilních telefonů (výjimky uděluje pořadatel akce)
 • výbušné látky
 • hořlaviny
 • jízdní kola a koloběžky
 • jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku a to jak ZS, pořadateli akce nebo návštěvníků; o nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel ZS nebo pořadatel akce.

Vydal 26. září 2013 a editoval 15. října 2017 Mountfield HK, a.s.

 
Stadion
Servis
Facebook
Twitter
Mountfield HK, a.s. Komenského 1214/2
500 03 Hradec Králové
(Ukázat na mapě)
Telefon: 495 512 202
Mobil: 731 501 927
Fax: 495 512 202
E-mail: sekretariat@mountfieldhk.cz
Web: www.mountfieldhk.cz

Spřátelené kluby

FC Hradec Králové Hradecké Lvice